ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN STUDY MASTERY

 

      

 1. Organisatie/Werkwijze

Alle trainingen/Masterclasses (hierna te noemen trainingen) worden onder regie van Study Mastery uitgevoerd.

 1. Geheimhouding

Study Mastery garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

 1. Kwaliteit

Study Mastery staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar trainingen en dat haar trainers en adviseurs gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Ratio behoudt ten alle tijden het recht om van trainer te veranderen binnen een gekozen training.

 1. Uitvoering

Study Mastery start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door klant is geaccepteerd door middel van de ondertekening van de offerte. Gerekend vanaf ontvangst van deze bevestiging wordt een minimale voorbereidingstijd van een maand in acht genomen. Tenzij anders met de klant overeen gekomen. De trainingsdata worden in overleg met klant en de trainer(s) vastgesteld.

 1. Prijzen

Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium trainer en verblijfskosten van trainer(s), voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Lesruimte, en audiovisuele hulpmiddelen worden door klant beschikbaar gesteld.

 1. Facturering en Betaling

Study Mastery factureert klant het gehele factuurbedrag voor  aanvang van de training. Klant heeft recht op deelname van de training na betaling van het complete factuurbedrag.

 1. Annulering

Klant is bevoegd tot annulering van een training. In geval van annulering is klant aan Study Mastery een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

– Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs, dan wel de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;
– Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs;
– Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.

 1. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot de training kan klant zich wenden tot de trainer of directie van Study Mastery via info@studymastery.nl

 1. Intellectuele eigendom

Alle door Study Mastery geleverde trainingsmaterialen, trainingswerkopdrachten, studiemodellen, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van Study Mastery. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan, al dan niet in gewijzigde vorm,  is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van Study Mastery vermeld wordt, Study Mastery uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.

 1. Algemeen voorbehoud

Study Mastery behoudt zich het recht voor trainingen, leermiddelen, boeken, etc.  te actualiseren, indien zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de training wordt verbeterd en/of wordt geanticipeerd op veranderde examenspecificaties.

 1. Aansprakelijkheid

11a. Study Mastery is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens deelname aan een training of mentoring of bij het bezoek aan een Study Mastery vestiging.

11b. Study Mastery biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.

11c. Study Mastery is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.